مدیریت نهایی مبادلات ارزی

مدیریت نهایی مبادلات ارزی

ریسک ارز – همچنین به نام خطر FX، خطر ارز و یا نرخ ارز نرخ ارز – خطر مالی یک ارزش سرمایه گذاری به دلیل تغییرات نرخ ارز تغییر می کند.

در حالی که صادرکنندگان و واردکنندگان اغلب در هنگام مبادله کالاهای خود در خارج از کشور مبادرت می کنند که مبادله ارز خارجی را انجام دهند، اغلب نیز بر سرمایه گذاران بین المللی تأثیر می گذارد. ریسک ارز یابی این احتمال است که به دلیل تغییرات در نرخ ارز، ارزش سرمایه گذاری کاهش یابد.

اشتراک گذاری: