مالیات در هند

مالیات در هند

مالیات در هند توسط دولت مرکزی و دولت های دولت اعمال می شود. بعضی از مالیات های جزئی نیز توسط مقامات محلی مانند شهرداری تطبیق می شود. اقتدار برای اخذ مالیات از قانون اساسی هند بدست می آید که قدرت را برای جبران مالیات های مختلف بین مرکزی و دولت تخصیص می دهد.

H & R بلوک برای شما حتی مفاهیم پیچیده تر از مالیات بر درآمد شخصی و کسب و کار را در هند ساده کرده است. همه چیز درباره مالیات بر درآمد در هند بدانید.

اشتراک گذاری: