بورس بورس لندن

بورس بورس لندن

تبادل هنری لندن یک گالری هنری معاصر در محله لندن است که نمایانگر شرایط سیاه، آسیایی و هنرمندان و جوامع قومی اقلیت است. این سازمان به عنوان خیریه در سال 2003 از BPD Arts و JACA (هنرهای کارائیب آفریقای شرقی میدلندز) تشکیل شده است، که متخصصین آموزش و پرورش و متخصصان از این امر بسیار قدردانی می کنند.

این ممکن است بیشتر شبیه یک طبقه تجاری نسبت به یک نمایش هنری باشد. صدها نفر از کارکنان لندن با صاف کردن، بررسی صفحه نمایش برای دیدن آخرین معاملات و خرید سهام در ارائه عمومی عمومی است. اما نقاشیهای بکنسی و شپاراد فییری به یک گالری هنری جدی اشاره می کنند.

اشتراک گذاری: