برنامه ریزی مالیات بر درآمد با توجه به آینده

برنامه ریزی مالیات بر درآمد با توجه به آینده

برنامه ریزی مالیاتی، تجزیه و تحلیل یک وضعیت مالی یا طرح از دیدگاه مالیاتی است. هدف از برنامه ریزی مالیاتی این است که اطمینان حاصل شود که کارایی مالیاتی با عناصر برنامه مالی همکاری می کند که در بیشترین میزان مالیات امکان پذیر است.

برنامه ریزی مالیاتی بخش مهمی از یک طرح مالی است؛ زیرا کاهش بدهی های مالیاتی و حداکثر واجد شرایط بودن برای کمک به برنامه های بازنشستگی هر دو برای موفقیت ضروری است. برنامه ریزی مالیاتی شامل بسیاری از ملاحظات مختلف، از جمله زمان درآمد، خرید و سایر هزینه ها است.

اشتراک گذاری: