مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

رابطه هندسه و طراحی معماری در طی چند نمونه شرح داده شده و مورد بحث قرار گرفته است. هندسه علم پایه ای از اشکال و نظم آنهاست. چهره های هندسی، شکل ها و تحولات، ساختار معماری را ایجاد می کنند.

در تاریخ معماری قوانین هندسی مبتنی بر اندیشه های نسبت و تقارن ابزار ثابت برای طراحی معماری ساخته شده است. رابطه هندسه و طراحی معماری توصیف شده است.

اشتراک گذاری: