سیاست مالیات و مالیات شرکت در اتحادیه اروپا

سیاست مالیات و مالیات شرکت در اتحادیه اروپا

طبق گزارش مرکز مالیاتی، “مالیات بر درآمد شرکت سومین منبع درآمد فدرال پس از مالیات بر درآمد افراد و حقوق مالیات بر درآمد” است. علاوه بر این، اصلاح قانون مالیات بر درآمد شرکت ممکن است رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

مالیات های شرکت ها عبارتند از درآمد مالیات بر درآمد، از جمله کل دارایی ها، اعتبارات و کسر ها، و بدهی های مالیاتی شرکت های داخلی و خارجی و تحت کنترل شرکت. مالیات بر درآمد فدرال با نرخ فارغ التحصیلی اعمال می شود.

اشتراک گذاری: