بی تردید

بی تردید

ماریان ویلیامسون، یکی از نویسندگان مورد علاقه من، در “بازگشت به عشق” می گوید که ما در ترس و یا در عشق زندگی می کنیم. او می گوید عشق این است که ترس از نور و تاریکی باشد. شما نور را روشن می کنید تا از تاریکی خلاص شوید و به همین ترتیب عشق را برای ترس کاهش دهید.

اگر آنها واقعا می خواهند ترک کنند، فقط اجازه دهید آنها بروند. اگر ما هر دو به یک ماه نگاه می کنیم و هنوز هم نمی خواهید تماس بگیرید که می گویند شب بخیر خوب است، شاید ما دیگر به همان ماه نگاه نمی کنیم. شاید ماه هیچ ارتباطی با آن ندارد شاید شما یک شخص نیستید

اشتراک گذاری: