B2B ساخته شده ساده

B2B ساخته شده ساده

هیچ وقت برای چشم انداز وجود ندارد؟ نگران نباشید اکثر شرکت های کوچک در یک قایق هستند. شرکت های بزرگتر اغلب می توانند یک بازاریاب تمام وقت را استخدام کنند تا به آنها مزیت بیش از کسب و کارهای کوچکتر بدهد. این شرکت های بزرگ تر بودجه ای برای استفاده از دستگیره های درب و تماس گیرنده های سرد برای آنها فراهم می کند جریان دائمی چشم انداز.

رابطه هندسه و طراحی معماری همراه با بعضی از مثال ها شرح داده شده و مورد بحث قرار گرفته است. هندسه علم پایه ای از اشکال و نظم آنهاست. چهره های هندسی، شکل ها و تحولات، ساختار معماری را ایجاد می کنند.

اشتراک گذاری: