مطالعه بر روی تصویر برند بیمه عمر بیمه عمر.

مطالعه بر روی تصویر برند بیمه عمر بیمه عمر.

در بازار امروز، بسیاری از شرکت های بیمه وجود دارد که انتظارات از نظر فروش را ندارند. در حال حاضر هر شرکت بیمه بر روی افزایش فروش متمرکز خواهد شد، اما هیچ کس بر رضایت مشتری متمرکز نخواهد شد. چند شرکت وجود دارد که با نام تجاری خود به بازار می روند.

مجموع اعتقادات در مورد یک نام تجاری، تصویر تجاری را تشکیل می دهد. تصویر برند مشتری با تجربه های دیگر متفاوت خواهد بود، به وسیله اثرات ادراک انتخابی، تحریف انتخابی و احتباس انتخابی فیلتر شده است.

اشتراک گذاری: