16 ثانیه

16 ثانیه

اگر بارها و بارها به نظر می رسد که کمی در کار خود کمرنگ شده اید، یا احساس می کنید که کمی بیشتر از آنچه که می خواهید، به حالت های احساسی واکنش نشان دهید، این یک ترفند کوچک است. دیویدی، متخصص مراقبه کالیفرنیا، این را 16 ثانیه به سعادت می خواند.

ما توانایی در هر لحظه ای برای متوقف کردن چرخش، دوباره به آرامش می اندازیم که عمیق در آن قرار دارد و به لحظه بعد با خلاقیت، شهود و سهولت بیشتر می رسد. و همه ما باید انجام دهیم نفس کشیدن است! من این روش “16 ثانیه به سعادت” را با صدها هزار نفر از افراد تحت تأثیر قرار داده ام.

اشتراک گذاری: